Stap 7: belastingen

Een zzp’er die zijn bedrijf heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet eerst nagaan of hij ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Dat is niet altijd het geval. Waarom niet? Omdat de zzp’er aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Een zzp’er die ondernemer is voor de inkomstenbelasting moet zijn aangifte inkomstenbelasting op een bepaalde manier invullen. Ook komt hij wellicht in aanmerking voor allerlei aftrekposten voor ondernemers. De belastingdienst bepaalt of iemand ondernemer is. Ze kijken dan onder andere naar de gemaakte winst, de hoeveelheid tijd die in de onderneming wordt gestoken, het aanwezige kapitaal, het aantal opdrachtgevers, hoe de zzp’er zijn bedrijf kenbaar maakt naar buiten en of hij ondernemersrisico loopt. Zzp’ers moeten ook nog omzetbelasting (btw) betalen. Zzp’ers met een vennootschap (een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv)) betalen geen omzetbelasting maar vennootschapsbelasting.

Zzp’ers betalen inkomstenbelasting

Zzp’ers die door de Belastingdienst gezien worden als ondernemers moeten inkomstenbelasting betalen. Ze betalen alleen inkomstenbelasting over de winst. Van de winst mag een zzp’er nog een aantal kortingen aftrekken.

De winst uit een onderneming wordt berekend door van de omzet alle gemaakte kosten af te trekken.

Stel de winst uit onderneming is € 45.000. Van deze winst mogen de volgende kortingen afgetrokken:

 • Zzp’ers die meer dan 1225 uur besteden aan hun bedrijf hebben recht op zelfstandigenaftrek.
 • Zzp’ers die minder dan drie jaar geleden zijn gestart hebben recht op startersaftrek.
 • Bovendien krijgt iedere ondernemer een MKB-vrijstelling van 14% over het belastbaar inkomen.

Wat iedere zzp’er moet weten over de inkomstenbelasting

 • Bedenk dat de inkomstenbelasting helemaal losstaat van de btw. Beiden moeten worden betaald. De inkomstenbelasting moeten zzp’ers een keer per jaar betalen, terwijl de omzetbelasting doorgaans per kwartaal moet worden betaald. De zelf betaalde btw moet bij het bereken van de te betalen omzetbelasting worden afgetrokken van de ontvangen btw.
 • De hoogte van de te betalen inkomstenbelasting is afhankelijk van de door een zzp’er gerealiseerde winst. Bij een hoge winst moet er dus meer inkomstenbelastingbelasting worden betaald. Bij een winst van € 20.000 moet er circa € 600 inkomstenbelasting worden betaald. Bij een winst van € 40.000 moet er circa € 8.500 inkomstenbelasting worden betaald.
 • Het is mogelijk om de te betalen inkomstenbelasting deels vooraf te betalen (voorlopige aanslag inkomstenbelasting). Zo kan een zzp’er voorkomen dat hij ineens een groot bedrag moet betalen.
 • Een zzp’er moet jaarlijks zelf een wettelijke bijdrage Zorgverzekeringwet afdragen van 5,45% (2020) van de belastbare winst van zijn bedrijf. Er is dus een te betalen maximumbedrag De door een zzp’er bijdrage is dus inkomensafhankelijk.. Over de winst boven €  55.997 (2019) hoeft geen 5,45% worden berekend. Er is dus een maximum te betalen bedrag.  Deze bijdrage  wordt samen met de aanslag inkomstenbelasting betaald.

Te betalen bijdrage Zorgverzekeringswet: rekenvoorbeeld

Stel een zzp’er heeft een winst uit zijn onderneming van € 50.000. Hij kan van deze bedragen de volgende kortingen aftrekken.

 • Zelfstandigenaftrek:      € 7.030
 • Startersaftrek:                € 2.123
 • MKB aftrek (14%)           € 5.719

Na aftrek van deze bedragen is de belastbare winst € 35.128.

Over de belastbare winst moet een bijdrage Zvw worden betaald.

 • Bijdrage Zvw (5,45%)     € 1.915.

De te betalen inkomstenbelasting; rekenvoorbeeld

Stel een zzp’er heeft een winst uit onderneming van € 45.000.

Na het aftrekken van deze kortingen:

 • Zelfstandigenaftrek:      € 7.280
 • Startersaftrek:                € 2.123
 • MKB-vrijstelling                            € 4.984

Is het belastbaar inkomen:         € 30.613

De te betalen inkomstenbelasting over dit bedrag, zonder kortingen, is € 11.367.

Van dit bedrag gaan nog de volgende kortingen af:

 • Algemene heffingskorting:         € 1951
 • Arbeidskorting                              € 2743

De te betalen inkomstenbelasting is, na  aftrek van de kortingen, € 6.673

Er moet ook nog een bijdrage Zvw worden betaald                         € 1.745

Deze laatste twee bedragen, samen € 8382, worden van de winst uit onderneming afgetrokken.

 • Winst uit onderneming: € 45.000
 • Af:                                     €   8.382
 • Netto inkomsten            €   36.582

Zzp’ers die hun netto-inkomsten willen berekenen kunnen het beste even googelen. Op het internet zijn veel calculators te vinden. Daarmee kan een zzp’er snel berekenen wat zijn netto-inkomsten zijn bij de door hem behaalde winst uit zijn bedrijf.

De kleinschaligheidsaftrek

Zzp’ers die investeren in bedrijfsmiddelen voor hun onderneming komen wellicht in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek. Zo ja, dan hebben ze een extra aftrekpost van  maximaal 28% van het aankoopbedrag exclusief btw van het bedrijfsmiddel. Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

 • De zzp’er moet minimaal € 2.401 (2020) en maximaal € 323.545 hebben geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor zijn onderneming.
 • Het aan te schaffen bedrijfsmiddel moet minimaal € 450 kosten exclusief btw.
 • Het bedrijfsmiddel moet wel in aanmerking komen voor de aftrek. In aanmerking komen onder andere laptops, mobiele telefoons en kantoormeubelen.

Het betalen van inkomstenbelasting door een parttime ondernemer

Het is mogelijk om in loondienst te zijn en als zzp’er bij te verdienen. Er zijn dan twee inkomens, namelijk zijn inkomsten uit loondienst en  winst uit zijn onderneming. De parttime zzp’er moet over beide inkomens inkomstenbelasting betalen. betalen. Hij heeft als ondernemer in ieder geval recht op de MKB-winstvrijstelling. Ook voor een parttime ondernemer is 14% van zijn winst vrijgesteld van belasting.

Er zijn parttime ondernemers die meer tijd besteden aan hun onderneming dan aan hun werk in loondienst. Die parttime ondernemers voldoen wellicht aan het urencriterium ( minimaal 1.225 uur werken in je eigen onderneming). Voldoen ze aan het urencriterium? Dan komen ze ook in aanmerking voor andere belastingvoordelen. Van de gemaakte winst mag dan worden afgetrokken:

 • Zelfstandigenaftrek – € 7.280
 • Startersaftrek –  € 2123

De meeste parttime zzp’ers werken geen 1225 uur in hun eigen onderneming. Ze kunnen dus alleen maar de MKB-winstvrijstelling van de gemaakte winst aftrekken.

Zzp’ers die vennootschapsbelasting moeten betalen

Zzp’ers die een besloten vennootschap(bv) of een gesloten vennootschap (nv) hebben betalen ieder jaar vennootschapsbelasting. Deze vennootschapsbelasting kent twee tarieven, namelijk een tarief voor de winst tot € 200.000 en een tarief voor de winst boven € 200.000. Door een verlaging van het lage tarief (tot € 200.000 winst), van 19% naar 16,5%, hoeft er over deze winst nog maar 16,5% belasting worden betaald. Het  hoge tarief is niet verlaagd. Ook in 2020 moet over de winst boven € 200.000 25% belasting worden betaald.

Ook bij de vennootschapsbelasting zijn er diverse aftrekposten. Verliezen mogen worden verrekend en bepaalde investeringen mogen worden afgeschreven. Bovendien kan een zzp’er gebruikmaken van de volgende vormen van investeringsaftrek: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA).

Zzp’ers betalen omzetbelasting

Doorgaans krijgen startende zzp’ers te maken met omzetbelasting. De afkorting btw staat voor bruto toegevoegde waarde. Over goederen en diensten wordt 0%, 9% of 21% btw geheven. Per maand, kwartaal of jaar moet er door een zzp’er btw over de gemaakte omzet worden betaald. De meeste ondernemers doen deze aangifte per kwartaal. Bij het betalen van veel btw per maand, meer dan 15.000 euro, wordt maandelijks aangifte gedaan. Bij het betalen van een gering bedrag per jaar, minder dan 1883 euro, wordt deze aangifte jaarlijks gedaan.

Stel een zzp’er doet ieder kwartaal aangifte. De btw die hij heeft vermeld op de factuur van zijn klanten moet worden afgedragen. De btw die hij in dat kwartaal zelf heeft betaald ontvangt hij terug.

De nieuwe KOR

Zzp’ers die jaarlijks minder dan 1883 euro aan btw betalen kunnen overigens gebruikmaken van de fiscaal voordelige kleineondernemingsregeling (KOR). Deze regeling voor kleine ondernemers is in 2020 gewijzigd. Uitgangspunt  bij de nieuwe KOR is niet meer een belastingvermindering, maar een btw-vrijstelling. Let op! Bij gebruikmaking van deze nieuwe regeling mag een zzp’er niet zelf btw aftrekken. Zzp’ers met een in 2020 te verwachten omzet van minder dan € 20.000 per jaar mogen gebruikmaken van deze regeling. Ze moeten dan ook nog voldoen aan de volgende criteria:

 • Ze moeten ondernemer zijn voor de btw. Dat zijn ze als ze zelfstandig een beroep uitoefenen.
 • Hun bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd

Het nieuwe belastingnummer

Zzp’ers die aangifte willen doen hebben een BTW nummer nodig. Zzp’ers die zich na 1 januari 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister hebben twee btw-nummers ontvangen. Het omzetbelastingnummer moet gebruikt worden bij de btw- en belastingaangifte. Het btw-identificatienummer moet gebruikt worden op facturen, offertes en op de website van het bedrijf.

Het doen van btw aangifte op de website van de Belastingdienst

Waar moet er btw-aangifte worden gedaan? Op de website van de Belastingdienst. Voor het doen van een juiste aangifte is het noodzakelijk om en volledig overzicht te hebben van de administratie. Van belang zijn de netto ontvangen betaalde bedragen en de ontvangen btw. Deze gegevens kunnen gecheckt worden met de verzonden en ontvangen facturen.

Het voor de eerste keer doen van btw-aangifte

Ook een startende zzp’er, die zijn bedrijf heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet btw aangifte doen. Wanneer? Hij moet wachten op een bericht van de Belastingdienst. De fiscus stuurt hem eenmalig een formulier toe voor zijn eerste btw-aangifte toe. In dit formulier moet de btw worden vermeld over de eerste periode van de nieuwe onderneming. Het formulier moet ook worden ingevuld als het een startperiode is geweest zonder omzet.

Het berekenen van de btw: de btw calculator

Een zzp’er doet, meestal ieder kwartaal, btw aangifte bij de Belastingdienst. Uiteraard moet deze btw aangifte juist zijn. De btw over geleverde goederen en diensten moet dus correct zijn berekend. Voor het berekenen van de juiste bedragen kan er gebruikt worden van een btw-calculator. Deze calculators zijn, na even googelen, te vinden op het internet. In deze calculator kan het van toepassing zijnde  btw tarief worden aangevinkt. Vervolgens kan een van de volgende bedragen worden ingevuld: het bedrag excl. btw, het btw-bedrag en het bedrag inclusief btw. Na het invullen van een van die bedragen verschijnen de twee andere bedragen in beeld. Dankzij de ze calculator kan een zzp’er zijn facturen  en offertes altijd voorzien van correcte btw-bedragen.

Het terugvragen van omzetbelasting

Een btw-plichtige zzp’er kan door hem betaalde btw over producten en diensten van anderen, bijvoorbeeld een nieuwe laptop, aftrekken van de belasting. Het moeten uiteraard zakelijke kosten zijn. Let op! Zonder een deugdelijke factuur kan er geen btw worden afgetrokken. Hoe kan de eerder betaalde btw worden teruggevraagd? Bereken eerst de btw over de omzet. Berekenen vervolgens de in die periode gemaakte zakelijke kosten. Dit tweede bedrag mag in mindering worden gebracht op het eerste bedrag. De uitkomst van deze berekening, het overblijvende bedrag, moet aan de fiscus worden betaald. Het in mindering gebrachte bedrag wordt ook wel voorbelasting genoemd.

Het doen van aangifte inkomstenbelasting: zelf doen of laten doen

Een zzp’er die zelf aangifte wil doen moet niet alleen zorgen voor een op orde zijnde  boekhouding. Hij moet ook goed op de hoogte zijn van allerlei fiscale regelingen. Welke voorwaarden gelden er bijvoorbeeld voor de aftrek van gemaakte zakelijke kosten? Hoe moet bijvoorbeeld de startersaftrek worden toegepast? Door het doen van hun aangifte  uit te besteden aan een boekhouder kunnen zzp’ers tijd en zorgen besparen. Het is het overwegen waard op boekhoudprogramma aan te schaffen. Informatie over de verschillende boekhoudprogramma’s voor zzp’ers is na even googelen te vinden op het internet. Met een boekhoudprogramma kun je zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Uiteraard kun je een boekhoudprogramma ook gebruiken om de juiste cijfers aan een boekhouder te overhandigen. Het doen van aangifte inkomstenbelasting kost de boekhouder dan minder tijd.