SV dagen

Op de salarisstrook zijn allerlei gegevens terug te vinden, zoals bijvoorbeeld de SV dagen. Op zich is het bijna nooit nodig om deze gegevens te gebruiken, maar het is toch goed om te weten wat ermee wordt bedoeld. SV in ‘SV dagen’ staat voor Sociale Verzekeringen. Met behulp van de SV dagen werden tot nog niet zo lang geleden de sociale verzekeringspremies en de werknemersverzekeringen berekend die elke werknemer verplicht moet afdragen. Iedereen die in Nederland in loondienst is of directeur is van een eenmansbedrijf moet deze premies betalen. Het geld dat hierdoor beschikbaar komt wordt gebruikt voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen.

SV dagen, cijfers afbeeldingen

Hoe wordt het aantal SV dagen bepaald?

SV dagen worden ook wel loondagen genoemd. Het zijn de dagen waarop iemand in loondienst werkelijk werkt. Als werknemers in loondienst een dag onbetaald verlof opnemen telt die dag niet mee voor de SV dagen. Maar in vakanties wordt het loon wel doorbetaald, net als bij ziekte of bij betaald verlof. Daarom tellen deze dagen gewoon mee als loondagen. Per week tellen maximaal vijf dagen mee als SV dagen. Het is niet nodig om een hele dag te werken. Als er op sommige dagen maar één uur wordt gewerkt, tellen die dagen toch mee als volledige loondagen.

Het aantal SV dagen per jaar

Vrijwel elke organisatie die te maken heeft met de bepaling van het aantal SV dagen hanteert de stelregel dat maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag werkdagen zijn. Op basis van die stelregel is jaarlijks het aantal SV dagen uit te rekenen. Daarbij maakt het verschil of werknemers eens per maand loon ontvangen of elke vier weken. In onderstaande tabel is het jaarlijkse aantal loondagen voor de afgelopen jaren op een rij gezet.

JaarJaarlijks aantal SV dagen (maandloon)Jaarlijks aantal SV dagen (loon per 4 weken)
2016261260
2017260260
2018261260
2019261260
2020262265
2021261260

Voor parttime medewerkers, die minder dan een volledige werkweek werken, moet een correctie worden doorgevoerd als zij op zaterdag of zondag werken.

Aantal officiële vrije dagen 2021

In het onderstaande schema is een weergave gecreëerd van het aantal officiële vrije dagen per maand die op een doordeweekse dag vallen. Goede vrijdag en Bevrijdingsdag worden in de onderstaande tabel niet meegenomen.

Maanden2019202020212022202320242025
Januari11111
Februari
Maart
April1222211
Mei1121221
Juni1111
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December211222
Totaal6655666

Aantal werkdagen per maand 2021

In het onderstaande overzicht worden het aantal werk(bare) dagen per maand weergegeven. Dit zijn alle beschikbare dagen (min officiële feestdagen en min weekenden) per maand. Hierbij is geen rekening gehouden met Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag. In de meeste CAO’s zijn deze twee dagen namelijk niet opgenomen als officiële vrije dag.

Maanden2019202020212022202320242025
Januari23232121222323
Februari20202020202120
Maart21222323232121
April22222221202222
Mei23212122232322
Juni20222222222021
Juli23232221212323
Augustus22212223232221
September21222222212122
Oktober23222121222323
November21212222222120
December22232322212223
Totaal261262261260260262261

Afronding van de SV dagen

Zoals in de tabel te zien is ligt het jaarlijkse aantal SV dagen ongeveer op 260 dagen per jaar. Bij de Belastingdienst wordt voor de berekening van de Sociale Verzekeringspremies en de premies voor de Zorgverzekering altijd gerekend met 260 dagen. Dat is een bewuste keuze, want daardoor is het veel beter mogelijk om de cijfers van de verschillende jaren te vergelijken. Administratiekantoren, die de salarissen van werknemers verwerken, berekenen de premies op een andere manier. Zij gebruiken een methode waarbij wordt gekeken naar het loon dat wordt verdiend in loontijdvakken. Die methode maakt geen gebruik van de SV dagen, maar is gebaseerd op de hoogte van het loon.

Premieafdracht berekenen op basis van loontijdvakken

In deze alinea wordt de berekening van de hoogte van de premies voor sociale verzekeringen en werknemersverzekeringen op basis van loontijdvakken in het kort uitgelegd. Het komt er op neer dat gewerkt wordt met de optelsom van het loon dat vanaf 1 januari van het jaar is verdiend. Elke maand wordt bepaald met welke bedrag het cumulatieve loon voor dat jaar is gestegen, de zogenaamde aanwas. Tot aan een wettelijk voorgeschreven maximum aanwas moet er een percentage premie worden betaald. Door deze rekenmethode kan het gebeuren dat in de maanden nadat het vakantiegeld is betaald meer premie moet worden afgedragen. Dat komt doordat het vakantiegeld zorgt voor extra aanwas.

Het nut van SV dagen

Sinds enkele jaren is het niet meer verplicht om de SV dagen op de loonstrook te vermelden. Ze staan nog wel op het financieel jaaroverzicht. Ondanks dat de SV dagen vrijwel niet meer worden gebruikt om de hoogte van de premieafdracht te bepalen, moet toch in de gaten worden gehouden dat ze goed worden bijgehouden. Want SV dagen worden door het UWV gebruikt om de hoogte van een uitkering tijdens ziekte en van een WW-uitkering te bepalen. Bij een WW-uitkering wordt gekeken naar het aantal SV dagen in het jaar voordat de werknemer zijn baan verloor. Dat heet de referteperiode. Als er in die periode korter dan een jaar is gewerkt wordt een andere rekenmethode gebruikt.

Berekening dagloon uitkering tijdens ziekte

Voor een uitkering tijdens ziekte wordt als eerste het dagloon bepaald. Om dat uit te rekenen kijkt het UWV naar het aantal SV dagen tijdens de referteperiode, ofwel het jaar voordat de werknemer ziek werd. Daaruit volgt een SV-loon, dat gedeeld wordt door 261. Bij het UWV hanteert men dit getal, zijnde het gemiddeld aantal dagen per jaar waarop een uitkering wordt verstrekt. De uitkomst daarvan is het dagloon. Als dit onder een wettelijk maximum blijft, ontvangt de werknemer 70% van dit dagloon als dagelijkse uitkering bij ziekte, met een maximum van vijf dagen per week. Als het dagloon boven het wettelijk maximum ligt krijgt de werknemer 70% van het wettelijk maximum.

Berekening dagloon bij werkloosheid

De berekening van de hoogte van de WW-uitkering lijkt sterk op die van het dagloon bij ziekte. Ook hier wordt gekeken naar het SV-loon dat werd verdiend in het jaar voordat de werknemer zijn baan verloor, ofwel het loon waarover belasting en sociale premies zijn afgedragen. Uit het SV-loon wordt het dagloon berekend. In de eerste twee maanden zonder baan is de uitkering per dag 75% van dat dagloon, tenzij dit hoger is dan een wettelijk maximum. Vanaf de derde maand is de uitkering 70% van dat dagloon. Ook hier geldt de regel dat als het dagloon hoger is dan het wettelijk maximum, de uitkering wordt gebaseerd op dat wettelijk maximum.

Samenvatting SV dagen

Het aantal SV dagen is jarenlang gebruikt om te bepalen hoeveel premie moet worden afdragen aan de sociale volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Tegenwoordig wordt de hoogte van de afdracht bepaald op basis van loontijdvakken. Desondanks is het belangrijk om te controleren of de SV of loondagen wel goed worden bijgehouden door de werkgever. Want de loondagen worden door het UWV gebruikt om de hoogte van de uitkering bij ziekte of werkloosheid te berekenen. Het zou vervelend zijn als werknemers in zo’n toch al vervelende periode geconfronteerd zouden worden met onnodige financiële problemen.