Investeringsaftrek 2021

De investeringsaftrek is een van de mogelijkheden van een zzp’er om geld te besparen. Een zzp’er moet dus weten wat de investeringsaftrek inhoudt. Ook moet hij weten welke soorten investeringsaftrek er zijn en wat in 2021 de hoogte is van de investeringsaftrek. Zzp’ers die dit artikel lezen komen alles te weten over het fiscaal aftrekken van bedrijfsmiddelen.

De investeringsaftrek voor zzp’ers

Een zzp’er investeert doorgaans in zijn bedrijf. Stel een zzp’er schaft bijvoorbeeld een nieuwe laptop of nieuwe gereedschappen aan. Is het een investering van boven de € 450? Dan mag hij  van de Belastingdienst en deel van het aankoopbedrag van die laptop of de nieuwe gereedschappen aftrekken van zijn winst.  Hij bespaart dus geld door te investeren. De investeringsregeling is een extra fiscale regeling voor zzp’ers. Waarom? Omdat een zzp’er ook nog de mogelijkheid heeft om zijn bedrijfsmiddelen, zoals laptops en gereedschappen, af te schrijven. Bij dit afschrijven van bedrijfsmiddelen mogen Investeringen onder de € 450 in één keer van de belasting worden afgetrokken. Investeringen boven dat bedrag moeten in delen, dus verdeeld over een aantal jaren, van de belasting worden afgetrokken.

De soorten investeringsaftrek

Er is niet één investeringsaftrek. Onder de term investeringsaftrek vallen verschillende soorten aftrek:

 • Voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen is er de Kleinschaligheidsaftrek (KIA).
 • Voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan is er de Energie-investeringsaftrek (EIA).
 • Voor bedrijfsmiddelen die het milieu schaden is er de Milieu-Investeringsaftrek (MIA).
 • De MIA wordt door ondernemers vaak gecombineerd met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Vrijwel alle zzp’ers investeren in bedrijfsmiddelen. Voor de kleinschaligheidsaftrek komen ze dus hoogstwaarschijnlijk het eerste in aanmerking.

De Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsaftrek is er voor zzp’ers die investeringen in bedrijfsmiddelen hebben gedaan, zoals een bedrijfsauto, kantoormeubelen of een laptop. Om voor dit belastingvoordeel in aanmerking te komen, moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

 • Een zzp’er moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Hij voldoet aan deze voorwaarde als zijn bedrijf deelneemt aan het economisch verkeer en winst maakt.
 • Het bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • Er wordt minstens € 2401 per jaar geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen.
 • De maximale investering in bedrijfsmiddelen, om in aanmerking te komen voor de KIA is € 328.721 per jaar.
 • In een bedrijfsmiddel moet minimaal een bedrag van € 450 zijn geïnvesteerd. Wordt er minder dan € 450 uitgegeven voor het aanschaffen van een bedrijfsmiddel? Dan betreft het ‘reguliere zakelijke kosten. Deze kosten mogen na aanschaf van het bedrijfsmiddel, zoals al eerder opgemerkt, worden afgetrokken van de belasting.

Natuurlijk wil een zzp’er weten wat de hoogte van deze aftrek is in 2021. Die hoogte is afhankelijk van het door hem geïnvesteerde bedrag. Van deze investering wordt een bepaald percentage genomen. Enkele bedragen en percentages:

 • Bij een investering  van minder dan € 2.400 euro is de investeringsaftrek € 0.
 • Bij een investering van € 2.401 tot en met € 59.170 is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28%.
 • Bij een investering van € 59.170 tot en met € 109.575 bedraagt de investeringsaftrek € 16.307. Dit is de maximale investeringsaftrek, dus het maximale bedrag dat door een zzp’er mag afgetrokken worden van zijn winst.
 • Wordt er door de zzp’er meer geïnvesteerd dan € 109.575 en niet meer dan € 328.721? Dan moet van het bedrag boven € 107.84 7,56% van het bedrag van de maximale investeringsaftrek, dus 7,56% van € 16.307, in mindering worden gebracht. Bij een investering van meer dan € 107,848 is de investeringsaftrek dus lager dan € 16.307 (het maximale bedrag).
 • Wordt er door de zzp’er meer geïnvesteerd dan € 328.721? Dan is de investeringsaftrek € 0.

De kleinschaligheidsaftrek als een zzp’er een bedrijf heeft met anderen

Er zijn zzp’ers die samen met anderen een bedrijf hebben. Dan gelden er wat betreft de KIA andere regels. Is het bedrijf een vennootschap onder firma (vof) of maatschap? Bij het bepalen van de kleinschaligheidsinvestering wordt er dan gekeken naar de totale investering die door het samenwerkingsverband is gedaan.

Uitzonderingen op de kleinschaligheidsinvesteringsregeling

Niet alle door zzp’ers aangeschafte bedrijfsmiddelen worden door de Belastingdienst gezien als aftrekposten. Er zijn een aantal uitzonderingen. Er is dan geen recht op investeringsaftrek.

 • Investeringen in bedrijfsmiddelen als woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden en effecten.
 • Voertuigen die niet voor beroepsvervoer zijn bestemd.
 • Voor verhuur bestemde bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor de KIA. Ze komen wellicht nog wel in aanmerking voor andere soorten investeringsaftrek.
 • Gaat een zzp’er voor een investering een verplichting aan met een van zijn bloedverwanten of met iemand die tot zijn huishouden behoort? Dan heeft hij geen recht op investeringsaftrek.
 • Bedrijfsmiddelen die door de zzp’er worden overgebracht van zijn privévermogen naar het vermogen van zijn bedrijf.

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

Er zijn zzp’ers die investeren in duurzame energie of in nieuwe, energiezuinige bedrijfsmiddelen. Ze kopen bijvoorbeeld zonnepanelen of ze maken hun bedrijfspand energie-neutraal. Dan kunnen ze kunnen dan gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek. Zzp’ers die in 2021 gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek mogen in 2021 45,5% van hun investeringsbedrag aftrekken van de winst. Uiteraard moet er om in aanmerking te komen voor de EIA aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Het bedrijfsmiddel waarin de zzp’er heeft geïnvesteerd moet vermeld staan op de energielijst van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Deze energielijst is na even googelen (zoekvenster: energielijst RVO) snel gevonden.
 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder zijn gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel moet op tijd, dat is binnen drie maanden na de bestelling van het bedrijfsmiddel, worden gemeld.
 • Er moet in 2021 minimaal een bedrag van € 2.500  per bedrijfsmiddel zijn geïnvesteerd. Het maximaal te investeren bedrag per kalenderjaar is in 2021 € 124 miljoen euro.

Natuurlijk wil een zzp’er zoveel mogelijk voordeel behalen. Let op! De energie-investeringsaftrek (EIA) mag gecombineerd worden met de kleine investeringsregeling (KIA) Het gebruikmaken van deze mogelijkheid levert hoogstwaarschijnlijk extra voordeel op.

> Ga naar Energielijst 2021 van RVO

De Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Ook de milieu-investeringsaftrek stelt zzp’ers in de gelegenheid om een deel van de gedane investeringen in bedrijfsmiddelen af te trekken van de winst. Bij de MIA kan er een bepaald percentage van de winst worden afgetrokken. Het toe te passen percentage is afhankelijk van de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel en van de milieu effecten. De drie mogelijke percentages zijn 36%, 27% en 13,5%. Welk percentage is van toepassing? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet de milieulijst van de RVO worden geraadpleegd.

Voorwaarden MIA

De bij de energie-investeringsaftrek genoemde voorwaarden zijn ook van toepassing op de milieu-investeringsaftrek:

 • Er moet minimaal € 2.500 in een bedrijfsmiddel zijn geïnvesteerd.
 • Het bedrijfsmiddel moet op de milieulijst van de RVO staan.
 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder zijn gebruikt.
 • Het totaalbedrag van de investeringen mag niet hoger zijn dan € 25 miljoen.

De Willekeurige aftrek milieu-investeringen< (VAMIL)

Er zijn milieu=investeringen die in aanmerking komen voor de VAMIL. Voor het aftrekken van een deel van het investeringsbedrag van de winst kunnen zzp’ers dan  gebruikmaken van de VAMIL. Investeringen kunnen dan op ieder gewenst moment worden afgetrokken van de winst. Er kan dus voor worden gekozen om deze aftrek uit te stellen naar volgend jaar. Dat kan een zzp’er bijvoorbeeld doen als hij verwacht dat hij volgend jaar geen grote bedragen zal investeren. Bij gebruikmaking van deze investeringsregeling mag maximaal 75% van de het geïnvesteerde bedrag in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden afgetrokken van de winst.

Kiezen voor de MIA of voor de VAMIL?

Niet zelden worden de MIA en de VAMIL met elkaar gecombineerd. Er zijn milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de MIA. Andere milieu-investeringen komen in aanmerking voor de VAMIL. Zzp’ers die willen weten welke dat zijn moeten de Milieulist van het RVO raadplegen. Deze milieulijst is na even googelen (zoekvenster: milieulijst RVO) snel gevonden.