Agiostorting

Laatst gecontroleerd op maandag 20 september 2021 door Gabriel Baysoy

Is een bedrijf een vennootschap met aandeelhouders? Dan kan er door de aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen een bedrag gestort worden. Het bedrag dat wordt toegevoegd noemt men de agiostorting. Wat gebeurt er met de agiostorting? Het bedrag wordt toegevoegd aan de agioreserve. Ook wordt het bedrag onderdeel van het vermogen van de onderneming.

Wanneer kan een agiostorting gebeuren?

  • Bij de uitgifte van aandelen. Dan wordt de overschot op het aandelenkapitaal aangemerkt als agio.
  • Na uitgifte van de aandelen kan er extra agio worden gestort.

Door het doen van een agiostorting wordt de agioreserve opgehoogd. Door de agiostorting neemt het eigen vermogen van de onderneming dus toe.

Een agiostorting kan interessant zijn

Wellicht zijn er aandeelhouders die geld in de onderneming willen inbrengen. Wellicht zijn er andere aandeelhouders die hun vermogen zakelijk willen aanhouden. In beide gevallen kan een agiostorting interessant zijn. Privévermogen overbrengen naar zakelijk vermogen, dus vermogen zakelijk aanhouden, is interessant voor een vermogende directeur groot aandeelhouder (DGA). Waarom? Omdat er bij een zakelijk aangehouden vermogen geen belasting hoeft te worden betaald over de vermogensbestanddelen in box 3, want dit geld bevindt zich immers in de vennootschap. Bedenk dat een vermogensheffing van 1,2% zwaar kan drukken op een groot vermogen. Een agiostorting kan dan een behoorlijk belastingvoordeel opleveren.

Het doen van een agiostorting

Het is niet mogelijk om een agiostorting te doen door simpelweg liquide middelen naar een zakelijke rekening over te boeken. Waarom niet? Omdat een agiostorting formeel moet worden geregeld. Een agiostorting wordt formeel geregeld in het besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Hebben de aandeelhouders een besluit genomen? Dan kan de agio worden gestort. Een notariële akte is bij een enkele agiostorting niet nodig. Er moeten wel notulen van de Algemene vergadering Aandeelhouders zijn gemaakt.

Geen gemakkelijke manier van kapitaalverschaffing

Stel een aandeelhouder wil het vermogen dat hij in de onderneming heeft gestopt onttrekken aan de onderneming. Het is dan niet eenvoudig om je eigen vermogen uitgekeerd te krijgen. Waarom niet? Omdat er dan voldaan moet worden aan bepaalde voorwaarden. Een agiostorting is dus geen gemakkelijke manier van kapitaalverschaffing.

Agio kan worden terugbetaald

Wat gebeurt er bij terugbetaling van agio? Dan krijgt een aandeelhouder een deel van zijn in de onderneming gestorte kapitaal, dus een deel van de agiostorting, terug. Bij een agio uitkering worden reserves uitgekeerd, reden om de agio  uitkering te zien als een dividenduitkering. Over de agio uitkering moet daarom 25% belasting worden betaald. Onbelaste terugbetaling is toch mogelijk. Hoe? Door de agioreserves om te zetten in aandelenkapitaal. Stel er wordt na het omzetten van de agio in aandelenkapitaal een besluit genomen om dit aandelenkapitaal uit te keren. Dan hoeft er over het uitgekeerde aandelenkapitaal geen dividendbelasting te worden betaald.

De te zetten stappen voor de onbelaste teruggaaf van een agiostorting aan aandeelhouders:

  • Het bedrag van de teruggaaf mag niet hoger zijn dan de prijs waarvoor men de aandelen heeft verkregen.
  • Via een uitgifte van agio bonusaandelen wordt een agiostorting omgezet in aandelenkapitaal. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte.
  • Teruggaaf van het nominale aandelenkapitaal is pas mogelijk als de Algemene vergadering van Aandeelhouders daar een besluit over heeft genomen.
  • Er moet een notariële akte van de statutenwijziging worden opgesteld. In deze notariële akte wordt een vermindering voorgesteld van het vergrote aandelenkapitaal. Het bedrag van de vermindering is gelijk aan het bedrag van de teruggaaf.

Pas na het doorlopen van deze stappen is het mogelijk om de agio onbelast terug te betalen.